Om Sørum Transport AS

Sørum Transport ble stiftet i 1986 og er i dag en ledende aktør innenfor bulktransport segmentet. Vi er stolte av å ha et svært spredt kunde segment der vi betjener både industri, landbruk og det offentlige. Vi har jobbet fram gode og effektive løsninger når det kommer til kalking av både vassdrag og skog, vi samarbeider tett med forskjellige helikopterselskaper rundt logistikken av på slike oppdrag. Vårt mål er å levere kostands og miljø effektive løsninger i tett samarbeid med våre kunder Vi er i dag over 150 ansatte fordelt på sjåfører, verksted og administrasjon.

Våre viktigste transportområder:

Bulktransport

Vi transporterer diverse pulver og granulater som f.eks sement, kalk, aske, silica, mørtel, korn, silica, pellets, etc. samt transport av korn.

Landbruk/ Felleskjøpet

transport av kraftfôr i bulk, gjødsel og korn. Vi tar også oppdrag med å transportere pallevarer, storsekk og spesialtransporter som f.eks farlig gods og krokcontainere.

Utleie og salg av transportabler siloer

som kan lagre ulike tørrstoffer som kalk, pulver tilsettninger, sparkelmasse og granulater. Produktet er blitt mer og mer brukt i Norge ved store byggeprosjekter.

«Miljøprofil - Sørum Transport Veien til lavere utslipp

Vi i Sørum Transport tar vårt miljøansvar på alvor og strekker oss langt for å redusere vårt miljøavtrykk. Vi ønsker å gjøre det vi kan for å redusere utslipp og har iverksett en rekke tiltak som bidrar til en mer bærekraftig transportsektor. I tillegg samarbeider vi med viktige aktører som jobber for å bedre miljøet, og leverer blant annet kalk til vassdrag for å redusere skadene forårsaket av sur nedfør.

Biodrivstoff

Vi har innført biodrivstoff i vår flåte som produseres av fornybart materiale og er i prinsippet CO2-nøytralt. Når biodrivstoff brennes, frigjøres CO2 på samme måte som ved forbrenning av vanlig bensin og diesel, men denne CO2-en er en del av det naturlige karbonkretsløpet i atmosfæren.

Vårt biodrivstoff er av høy kvalitet og produsert av biologiske råvarer med sertifisering for bærekraftighet og sporbarhet. Biodiesel har svært lave utslipp av svoveldioksid, aromaer (PAH) eller andre giftige stoffer.

Dette resulterer i betydelig redusert surhet, partikkelutslipp og minimal påvirkning på lokalmiljøet. Sammenliknet med dagens fossile drivstoff kan biodrivstoff senke karbonutslippene med rundt 70 prosent.

Euro VI

På 90-tallet innførte EU avgangskrav til nye kjøretøy for å begrense utslipp, og disse kravene har gradvis blitt strengere og mer miljøvennlige. I 2014 ble Euro VI-standardene introdusert. Euro VI-motorer har vist seg å redusere utslippene av nitrogenoksider (NOX) betydelig sammenlignet med tidligere generasjoner. Faktisk er NOX-utslippene fra en Euro VI-motor ved bykjøring lavere enn fra en gjennomsnittlig norsk personbil med dieselmotor.

Nye tunge kjøretøy utstyrt med Euro VI-dieselmotorer har minimale avgassutslipp. Ifølge Transportøkonomisk institutt har kjøretøyene en reduksjon på over 90 prosent i nitrogenoksidutslipp (NOX) og avgangspartikøer (PM) sammenliknet med tidligere generasjoner. Dette er spesielt viktig da luftkvaliteten i flere norske byer ikke oppfyller forurensningsforskriftens grenseverdier. Norge er til og med blitt kritisert av EFTAs overvåkningsorgan ESA for høye konsentrasjoner av NO2 og mangelfulle eller ineffektive tiltak.

Fornybar

Biodiesel/Biogass er en fornybar energikilde basert på resirkulerte biooljer, biproduktbiooljer og ferske biooljer. Råvarene er sertifisert på sporbarhet og reduksjon av klimagasser. Fornybar betyr at en alltid kan generere nytt drivstoff av denne typen i et bærekraftig kretsløp. Dette til forskjell fra fossilt drivstoff der gjenværende reserver vil gå tomt ved samme bruk som nå. 

Elektrisitet

Der det etter hvert ikke er tilstrekkelig med biodrivstoff og lavutslippsmotorer satser vi elektrisk. I Oslo vil det blant annet komme krav om kun være elektriske kjøretøy fra 2025, og for å kunne levere transport dit trenger vi tilstrekkelige løsninger. Vi satser på det grønne skiftet og har som et ledd i dette tatt i bruk vår første helelektriske lastebil sommeren 2023. Flere tilsvarende enheter er i bestilling, vi skal være med!.

Avfallshåndtering

Vi arbeider også kontinuerlig med å redusere avfallet vårt som en del av vår satsning mot mer miljøvennlig drift. Vi jobber tett opp mot våre leverandører, slik at vi sammen sørger for mer miljøvennlige tjenester.

Avfallshåndtering

Vi arbeider også kontinuerlig med å redusere avfallet vårt som en del av vår satsning mot mer miljøvennlig drift. Vi jobber tett opp mot våre leverandører, slik at vi sammen sørger for mer miljøvennlige tjenester.

Miljøstrategi for Sørum Transport AS 2022 – 2025:

I løpet av 3 år vil vi bytte ut alle våre biler til Euro VI, Gass eller Elektrisk.  I tillegg vil det søkes etter å bruke biodiesel generasjon 2, Biogass og andre alternative CO2 nøytrale drivstoffer. Alle våre biler som går i sentrale strøk skal allerede fra neste år skal være euro V eller VI. De skal bruke biodiesel. Vi har som mål å redusere vårt Co2 utslipp med 2% hvert år.

På den måten ønsker vi å bidra til å redusere utslippet av CO2 og NOX, og dermed være et miljøfokusert transportselskap.