Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Miljøprofil - Sørum Transport

Veien til lavere utslipp

Sørum Transport ønsker å gjøre det vi kan for å redusere utslipp. Det å føle samfunnsansvar og gjøre tiltak for å bedre miljøet, er viktig for oss.

I tillegg er flere av våre kunder viktige aktører i det å bedre miljøet. Vi leverer blant annet kalk til vassdrag . Forsuring av vann og vassdrag er et av de mest alvorlige miljøproblemene i Norge, og sur nedbør truer naturmangfoldet i norske ferskvann. Over 15 000 bestander av fisk har dødd ut eller er påvirket av forsuringen. Kalking er et viktig tiltak for å redusere skadene.
Hovedårsaken til forsuringen er langtransportert sur nedbør. Denne nedbøren kan bare fjernes gjennom utslippsreduksjoner og nedleggelse av kullkraftverk.


Euro VI
På starten av 90- tallet innførte EU avgasskrav til nye kjøretøy for å begrense utslipp. Kravet het Euro I og har blitt fornyet flere ganger med strengere og mer miljøvennlige krav. I 2014 kom Euro VI.
Utslippene av NOX er med en Euro VI motor 5-10 ganger lavere enn med en Euro V- motor.
Ved bykjøring er NOX- utslippet fra en Euro VI- motor, lavere enn fra en gjennomsnittlig norsk personbil med dieselmotor.

Nye tunge kjøretøy med Euro VI- dieselmotorer har veldig lite avgasser. Forskere fra Transportøkonomisk institutt (TØI) har utført avgasstester som viser at nye tunge kjøretøy med Euro VI- motorer har meget lave utslipp av nitrogenoksider (NOx) og avgasspartikler (PM). Reduksjonene er på over 90 prosent i forhold til tidligere generasjoners tunge kjøretøy.

Luften i flere store norske byer oppfyller ikke forurensningsforskriftens grenseverdier for luftkvalitet. Norge er av EFTAs overvåkningsorgan ESA anklaget for høye konsentrasjoner av NO2 og for mangelfulle tiltak eller liten effekt av tiltakene.

TØI har i samarbeid med et sertifisert avgasslaboratorium (VTT, Finland) utført avgasstester som viser entydig at nye tunge kjøretøy med Euro VI dieselmotorer ved alle typer kjøring har meget lave utslipp av nitrogenoksider, NOX og avgasspartikler, PM.

Biodrivstoff
http://www.utahbiodieselsupply.com/images/biodiesel_recycle.jpgBiodrivstoff blir produsert av fornybart materiale, og er i prinsippet CO2 nøytralt. Når biodrivstoff brennes, slippes det ut CO2 akkurat som fra vanlig bensin og diesel, men denne CO2 en er en del av det naturlige karbonkretsløpet i atmosfæren.

Produktet er en syntetisk hydrokarbon, og ekstremt rent. Produktet er produsert av biologiske råvarer med hele verdikjeden er sertifisert på bærekraftig og sporbarhet. Biodiesel har svært lave utslipp av svoveldioksid, aromater (PAH) eller andre giftige stoffer. Dette gir sterk reduksjon i surhet på avgasser, partikkelutslipp og svært liten påvirkning på lokalmiljøet.

Sammenlignet med dagens fossile brennstoff, kan biodrivstoff senke karbonutslippet med rundt 70%.

Fornybar
Biodiesel/Biogass er en fornybar energikilde basert på resirkulerte biooljer, biproduktbiooljer og ferske biooljer. Råvarene er sertifisert på sporbarhet og reduksjon av klimagasser. Fornybar betyr at en alltid kan generere nytt drivstoff av denne typen i et bærekraftig kretsløp. Dette til forskjell fra fossilt drivstoff der gjenværende reserver vil gå tomt ved samme bruk som nå. 

Elektrisitet
Det satses stort på elektrisitet, og som et ledd i dette vil også Sørum Transport satse på det. Trekkvogn er bestilt og skal leveres i Q1 2023. Det skal fra 2025 i Oslo kun være elektrisk.

Avfallshåndtering
Vi arbeider også kontinuerlig med å redusere avfallet vårt. Vi er i den forbindelse helt avhengig av våre leverandører, da de genererer majoriteten av all embalasje som blir kastet av oss. Vi er fortløpende i dialog med leverandørene vedrørende dette. 

Miljøstrategi for Sørum Transport AS 2022 - 2025:

I løpet av 3 år vil vi bytte ut alle våre biler til Euro VI, Gass eller Elektrisk.  I tillegg vil det søkes etter å bruke biodiesel generasjon 2, Biogass og andre alternative CO2 nøytrale drivstoffer. Alle våre biler som går i sentrale strøk skal allerede fra neste år skal være euro V eller VI. De skal bruke biodiesel. Vi har som mål å redusere vårt Co2 utslipp med 2% hvert år.

På den måten ønsker vi å bidra til å redusere utslippet av CO2 og NOX, og dermed være et miljøfokusert transportselskap.

 

 

 

 

Share on Facebook

Logg inn